شرکت هواپیمایی بنیاد ایر | Bonyad Air (Bon Air)

شرکت هواپیمایی بنیاد ایر (Bonyad Air)

 

شرکت هواپیمایی بنیاد ایر در حال حاضر غیرفعال می‌باشد.